ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. Foundational Work
XU ZHEN®,ZHANG Enli,Huang Kui,ZHOU Tiehai,PU Jie,WU Yiming,YU Youhan,SUN Xun,DING Yi,LIU Weijian,XUE Song,SHEN Fan,ZHOU Zixi,YANG Zhenzhong,YUAN Yuan

"Passage No.3" by YANG Zhenzhong 2012 (left) and "Ribbon 2" by WU Yiming 2012 (right) 2,211.7KB