ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. Foundational Work
XU ZHEN®,ZHANG Enli,Huang Kui,ZHOU Tiehai,PU Jie,WU Yiming,YU Youhan,SUN Xun,DING Yi,LIU Weijian,XUE Song,SHEN Fan,ZHOU Zixi,YANG Zhenzhong,YUAN Yuan

"The Rains Came - Spring in Jiangnan as Ever" by ZHOU Zixi 2012 (left) 2,505.8KB