ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

installation view | left: SHI Qing    right: HAN Feng
Image From:
1. ShanghART Beijing Group Exhibition
SUN Xun,CHEN Xiaoyun,LIU Weijian,HAN Feng,SHI Qing,SHEN Fan,LU Lei

installation view | left: SHI Qing right: HAN Feng 977.6KB