ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Fought Bill Gates in Guigu, USA, in May. 2005 美国硅谷打比尔盖茨 XU Zhen
Image From:
1. Individual Position 2
ZHANG Ding,XU Zhen,YANG Zhenzhong,LIANG Yue,HU Jieming,BIRDHEAD,YANG Fudong,XIANG Liqing,SHI Qing,LU Chunsheng,LIU Weijian,SUN Xun

Fought Bill Gates in Guigu, USA, in May. 2005 美国硅谷打比尔盖茨 XU Zhen 1,705.8KB