ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

L:CHEN Xiaoyun-Evolutionary History of Syrup Cosmos | R: CHEN Xiaoyun-Special knowledge protection association made an assumption on “language”: Burning is the negative form of light
Image From:
1. V&P
SHI Yong,LIANG Yue,YANG Fudong,CHEN Xiaoyun,YANG Zhenzhong,ZHU Jia,LIANG Shaoji,Huang Kui,GENG Jianyi,JIANG Pengyi,ZHANG Qing,XU Zhen,TANG Maohong,HU Jieming,BIRDHEAD,SUN Xun,SHI Qing,XIANG Liqing,WANG Youshen,ZHANG Ding,ZHOU Tiehai,LU Chunsheng,SHAO Yi,LI Pinghu

L:CHEN Xiaoyun-Evolutionary History of Syrup Cosmos | R: CHEN Xiaoyun-Special knowledge protection association made an assumption on “language”: Burning is the negative form of light 920.8KB